Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Organizacje pozarządowe / aktualności / Oferta tryb uproszczony /

BIP

Treść

» Rozpatrzenie oferty

» Oferta Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450) na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Organizacja składa ofertę do Starostwa Powiatowego w Radziejowie, która jest zamieszczana na okres 7 dni na BIP, stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. W ciągu 7 dni każdy ma prawo zgłosić swoje uwagi do oferty. Po upływie tego terminu, rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania organ wykonawczy, podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Bieżąca oferta: Stowarzyszenie CHWYTAJ DZIEŃ 88-230 Piotrków Kujawski,  Trojaczek 3
Oferta z dnia 25 września 2018 r. złożona w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony) na realizację zadania publicznego. Nazwa zadania: Z KONIEM I ALPAKĄ DO WIĘKSZEJ SPRAWNOŚCI.

Wszelkie uwagi w sprawie oferty należy kierować do Wydziału Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu do 2 października 2018 r. włącznie na adres: promocja@radziejow.pl

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka