Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / RPO 2014 – 2020 /

BIP

Treść

» Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce

  • -
  • autor: Edyta Kozłowska, data: 2020-07-06

» Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

  • -
    • autor: Edyta Kozłowska, data: 2020-04-03

» Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły

  • -
  • autor: Edyta Kozłowska, data: 2019-09-11

 

 

W okresie od 2018-04-02 do 2020-03-31 Powiat Radziejowski realizuje projekt „Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”, którego celem projektu  jest poprawa jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie radziejowskim na 8 kierunkach technicznych i 4 zasadniczych zawodowych poprzez współpracę z pracodawcami w terminie do 30.03.2020 r. realizując:

a) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w których weźmie udział 312 uczniów,

b) 6 kursów zwiększających szanse absolwentów szkół na rynku pracy,

c) tworzenie warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie 3 pracowni szkolnych

d) wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe dla 42 uczniów we współpracy
z pracodawcami.

 

Wydatki kwalifikowalne 638 472,26 zł,

w tym dofinansowanie EFS wynosi 542 701,42 zł.

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

  • autor: Małgorzata Chłodzińska, data: 2018-06-19

Powiat Radziejowski w okresie od 01.08.2017 r. do 31.08.2018 r. realizuje projekt

„Większa wiedza - lepsza przyszłość”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 325 uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych poprzez rozszerzanie oferty edukacyjnej i wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i doradztwo edukacyjno-zawodowe.

 

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to: zajęcia pozalekcyjne na rzecz kształtowania i rozwijanie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, TIK; dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt wspomagający rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizacja dodatkowych zajęć z kompetencji kluczowych pozwoli na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych oraz przyczyni się do wzrostu umiejętności uczniów. Ponadto zajęcia dodatkowe oraz pomoce dydaktyczne pomogą uczniom uzyskać lepsze wyniki egzaminów.

 

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie trzech zespołów szkół: Zespół Szkół i Placówek
w Radziejowie (ZSiP) 125 UP z liceum ogólnokształcącego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie (ZSM) 80 UP z kierunków technik logistyk, informatyk i technik budownictwa, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Przemystce (ZSRCKU) 120 UP z liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 624 531,25 zł, w tym dofinansowanie 593 131,25 zł (Europejski Fundusz Społeczny - 530 851,56 zł, budżet państwa - 62 279,69 zł).

  • autor: Edyta Kozłowska, data: 2017-12-13

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka