Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Treść

» Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Radziejowie  ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w 2016 r.
  2. wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przez komisję konkursową powołaną Uchwałą Nr 79 /2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 15 lutego 2016 r., dotację z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych otrzymują:

1. Towarzystwo Miłośników Kujaw z siedzibą w Radziejowie, dotację na rok 2016 w wysokości 3 650,00 zł tytułem wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa  narodowego pod nazwą „Dziedzictwo regionalne powiatu radziejowskiego”.

2. Liga Obrony Kraju - Szkolne Koło w Zespole Szkół Mechanicznych z siedzibą   w Radziejowie, dotację na rok 2016 w wysokości 4 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Strzelectwo Sportowe – Sport i Rekreacja w Powiecie Radziejowskim”.

3. Powiatowy Szkolny Związek Sportowemu z siedzibą w Radziejowie, dotację na rok 2016 w wysokości 5 500,00 zł na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pod nazwą  „Organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych”.

4.  Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Przemystce, dotację na rok 2016 w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizowanie turniejów i działalność statutowa UKS – Przemyska”.

5. Stowarzyszenie „Szkoła Sercem Wsi” z siedzibą w  Pocierzynie, dotacje na rok 2016 w wysokości 2 000,00 zł na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą Organizowanie zawodów sportowych w powiecie radziejowskim pod hasłem „Ze sportem za pan brat”.

6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „RADZIEJOWIANKA” z siedzibą w Radziejowie, dotację na rok 2016 w wysokości 1 500,00 zł  na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  pod nazwą „Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej na szczeblu powiatu, dla mieszkańców, promowanie powiatu poprzez udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje”.

Oferenci którym przyznano dotacje zobowiązani  są w terminie  5 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, dostarczyć korektę z zakresu rzeczowego i finansowego zadania, wynikającą z przyznania  dofinansowania w wysokości mniejszej  niż wnioskowana przez Oferenta.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników otwartego konkursu  ofert może skutkować  odstąpieniem od umowy.

Dodatkowe informacje i załączniki dostępne są  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce: Organizacje Pozarządowe / Konkursy 2016

» Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury na 2016 rok

Zarząd Powiatu w Radziejowie w dniu 27 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 2 /2016  na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego  w 2016 r. w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 Celem niniejszego konkursu jest wzbogacenie życia kulturalnego powiatu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa narodowego.

W ramach otwartego konkursu ofert przewiduje się dofinansowanie zadań z następujących obszarów:

1) upowszechnianie i promowanie tradycji ziemi kujawskiej

zadanie obejmuje przedsięwzięcia i inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa kulturowego powiatu, tożsamości regionalnej, sztuki ludowej i folkloru. 

2) przeprowadzenie innowacyjnych projektów w obszarze kultury i sztuki, skierowane do mieszkańców powiatu radziejowskiego

zadanie obejmuje projekty związane z udziałem twórców ludowych i zespołów artystycznych z terenu Powiatu Radziejowskiego.

Oferty należy składać do dnia  26 lutego 2016 r. na niżej podany adres:

Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul Kościuszki 17,88-200 Radziejów.

Szczegóły w Załączniku nr 2 do uchwały.

» Konkurs dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu

Zarząd Powiatu w Radziejowie w dniu 27 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1 /2016  na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego  w 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 Celem niniejszego konkursu jest wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowy kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu radziejowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży, poprzez realizację następujących działań:

1. Wspieranie  organizacji imprez sportowych  o zasięgu powiatowym, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowy kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.

2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie  organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na szczeblach szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Oferty należy składać do dnia  26 lutego 2016 r. na niżej podany adres:

Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul Kościuszki 17,88-200 Radziejów.

Szczegóły w Załączniku nr 1 do uchwały.

» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach  na realizację zadań publicznych Powiatu Radziejowskiego przewidzianych  w 2016 roku. 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) a także „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2016 r.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Starosta Powiatu Radziejowskiego, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowej z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

- być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);

- nie reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

- nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniami Komisji konkursowej będzie:

- ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym;

- sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i jej uzasadnieniem;     

-  rekomendowanie Zarządowi Powiatu zaopiniowanych ofert wraz z propozycją podziału środków pomiędzy oferentami na podstawie oceny ofert.

Informujemy, że praca w komisjach ma charakter społeczny.

 Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 31 stycznia 2016 r.  drogą elektroniczną na adres:  promocja@radziejow.pl   lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów. Zgłoszenia można składać także w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie  przy ul. Kościuszki 17.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka