Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego /

BIP

Treść

» Mamy dokument strategii ORSG

W dniu 7 sierpnia 2015 r. odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego podczas, którego wywołana została Uchwała KS dotycząca zatwierdzenia dokumentu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2014 - 2020. Podczas spotkania obecnych było 7 członków Komitetu za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków. Po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący dokument strategii ORSG przekazany został do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, który poddany zostanie ocenie przez Marszałka Województwa.

» Spotkanie Komitetu Sterującego ORSG Powiatu

24 czerwca 2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Spotkaniu przewodniczył Jarosław Kołtuniak Starosta Radziejowski. Ponadto na spotkaniu obecni byli Sławomir Staniszewski Wicestarosta Radziejowski, burmistrzowie i wójtowie jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu oraz Mariusz Leszczyński przedstawiciel Marszałka Województwa K-P, Zenon Lewandowski ekspert ds. strategii, przedstawiciele firmy Faber Consulting opracowującej strategię ORSG powiatu, pracownicy starostwa powiatowego.

Przedstawiciel firmy Faber Consulting  zreferował przedłożony projekt opracowanej strategii ORSG Powiatu Radziejowskiego na lata 2014 – 2020, do którego odnieśli się uczestnicy spotkania przedstawiając swoje uwagi i spostrzeżenia. Podjęto decyzję o wprowadzeniu wielu poprawek do opracowanego projektu strategii i do fiszek projektowych. Do przedstawionej strategii odnieśli się także przedstawiciel Marszałka Mariusz Leszczyński i ekspert ds. strategii Zenon Lewandowski, przekazując swoje spostrzeżenia uwagi.

» Wersja robocza strategii powiatu radziejowskiego

» Siódma wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

» Posiedzenie Komitetu Sterującego

W powiecie radziejowskim trwają pracę nad Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego do 2020 r., obejmującego: Gminę Bytoń, Gminę Dobre, Gminę Osięciny, Gminę Radziejów miejską i wiejską, Miasto i Gminę Piotrków Kujawski oraz Gminę Topólka. Inicjatorem działań w zakresie utworzenia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego jest Starosta Radziejowski oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Stosując się do założeń polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego samorządowcy podpisali 22 września br. Porozumienie na rzecz współpracy, jednocześnie powołując Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą po jednym upoważnionym przedstawicielu Stron Porozumienia oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciel sektora społecznego i przedstawiciel sektora gospodarczego.

Głównym celem Komitetu Sterującego jest aktywne współdziałanie w opracowywaniu
i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Odbyły się już dwa posiedzenia Komitetu (20 października i 4 listopada br), na których analizowano potrzeby, bariery oraz potencjały Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego. Obok Komitetu Sterującego będzie działał trzyosobowy Zarząd Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego, do zadań którego będzie należało przygotowywanie zatwierdzanych przez Komitet Sterujący dokumentów.

We wspólnym interesie Komitetu Sterującego jest poprawa warunków życia mieszkańców w sferze gospodarczej, społecznej i wyrównywanie różnic z innymi obszarami. Znaczenie Strategii obejmującej przewidziane do realizacji projekty trudno przecenić, gdyż kwota o jaką będzie można ubiegać się o dofinansowanie w perspektywie finansowania 2014-2020 to dla Obszaru Powiatu kwota 8 266 294,79 euro.

  • autor: Edyta Kozłowska

» Porozumienie podpisane

22 września 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Radziejowie podpisane zostało  porozumienie na rzecz  Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego (ORSG). Porozumienie podpisali przedstawiciele powiatu, miasta Radziejów, miasta i gminy Piotrków Kujawski oraz gmin Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów i Topólka. W najbliższym czasie zostanie powołany Komitet Sterujący ORSG w skład, którego wejdzie również reprezentant marszałka województwa z funkcją opiniodawczo-doradczą oraz po jednym przedstawicielu sektora społecznego i gospodarczego z terenu powiatu.

  • autor: Andrzej Łodygowski

» Uroczyste podpisanie Porozumienia

         Pragnę poinformować, że Zarząd Województwa przyjął w dniu 2 lipca 2014 r. uchwałę w sprawie przyjęcia wykazu gmin oraz zasięgu terytorialnego Obszarów Rozwoju Społecznego-Gospodarczego stanowiących integralną część polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020. Stanowi ona podstawę do podpisania Porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego.

          Podpisanie Porozumienia na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego odbędzie się 22 września 2014 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki 17 w Radziejowie.

                                                        Henryk Gapiński

                                                        Starosta Radziejowski

» Konferencja podsumowująca cykl spotkań w sprawie Strategii W K-P

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka