Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Treść

» Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie Radziejowskim w 2014 r. 

Oferenci którym przyznano dotacje zobowiązani  są  w terminie  7 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, dostarczyć dokumenty niezbędne do podpisania umowy, w szczególności :

  1. zaktualizowany harmonogram.
  2.  kosztorys realizacji zadania.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników otwartego ofert może skutkować  odstąpieniem od umowy.

» Ogłoszenie Zarządu Powiatu Radziejowskiego o naborze wniosków na dotację z zakresu kultury w 2014 r.

» OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU W RADZIEJOWIE

ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań   z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w 2014 r.

 

I. Rodzaje zadań objętych konkursem

1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie organizacji  współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży  na szczeblach szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez wspieranie  organizacji imprez o zasięgu powiatowym, popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowy kultury fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w roku 2014 została przeznaczona kwota w łącznej wysokości 26 200,00 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zlecenie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

2. Złożenie ofert nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez Oferenta.

3. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości dotacji w oparciu o rekomendowane przez Komisje konkursowe oceny i propozycje kwot dotacji.

4. Z dotacji Powiatu Radziejowskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:

1) niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania;

2) z tytułu podatku od  towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania;

3) z tytułu opłat i kar umownych.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie należy wykonać nie później niż do dnia 30 grudnia 2014. Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością oraz zgodnie z zawartą umową z wybranym oferentem. Umowa może obowiązywać strony od 1 stycznia do 30 grudnia 2014 r., przy czym wydatki poniesione w ramach przyznanej dotacji stanowią koszty od dnia podjęcia przez Zarząd Powiatu uchwały o rozstrzygnięciu otwartego  konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadania. Wydatki w ramach zadania publicznego ponoszone przed datą rozstrzygnięcia Konkursu uznaje się za kwalifikowane, jeżeli zostały poniesione ze środków własnych lub z innych źródeł. Dotacja musi być wykorzystana nie później niż do dnia 30 XII 2014 r.   

 

V.  Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25) w terminie do dnia 17 lutego 2014 r. na niżej podany adres:

 

Starostwo Powiatowe w Radziejowie

ul Kościuszki 17

88-200 Radziejów

 

O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Starostwa Powiatowego w Radziejowie lub data stempla pocztowego.

2. Druk oferty realizacji zadania publicznego dostępny jest na stronnie  internetowej  Powiatu Radziejowskiego www.radziejow.pl w zakładce organizacje pozarządowe/ konkursy/ oraz  www.bip.radziejow.pl w zakładce „ogłoszenia, komunikaty i informacje” lub można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w  Wydziale Polityki Społecznej, Spraw Obywatelskich i Promocji Powiatu ul. Kościuszki 54.

3.Do złożenia ofert na ogłoszony konkurs  uprawnione są jedynie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego działające w obszarze kultury fizycznej i sportu.

4. Oferta musi być opieczętowana i podpisana czytelnie przez osoby, które zgodnie z postanowieniem statutu lub innego aktu są uprawnione do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych i zawierania umów.

5. Oferta musi zawierać między innymi szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację o wcześniejszej działalności organizacji składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania oraz o planowanej  wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł, deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

6. Do oferty przedkładanej na konkurs należy załączyć:

1) Statut;

2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze statutem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy zostało wydane) lub inny odpis z właściwego rejestru potwierdzający statut prawny oferenta oraz nazwiska i funkcje osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu;

3) pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dane osoby nie są wskazane w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu  (dotyczy to w szczególności oddziałów terenowych organizacji);

4) umowę partnerską lub oświadczenie w przypadku projektów z udziałem partnera.

7. Załączniki do oferty winny być:

1) ponumerowane;

2) podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniem statutu lub innego dokumentu są upoważnione do reprezentowania podmiotu lub osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii;

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub  osoby uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

8. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w Powiecie Radziejowskim w 2014 roku”.

9. Oferty podlegają analizie formalnej. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową błędów formalnych, informuje się oferenta o możliwości ich uzupełnienia i poprawienia w terminie 5 dni roboczych od daty pisemnego lub telefonicznego powiadomienia.

 

VI.  Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę poniższe kryteria:

Kryteria oceny ofert:

1)  wartość merytoryczna (celowość oferty, uzasadnienie potrzeby realizacji, zakres rzeczowy, grupa docelowa, zgodność z ogłoszeniem oraz spójność rezultatów
z  celami projektu);

2) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj, celowość i adekwatność planowanych kosztów;

3) wysokość dotacji wnioskowanej, porównanie jej z zaplanowanymi źródłami dofinansowania projektu

(udział dotacji Powiatu w kosztach ogólnych)

         70-60%  - 1 pkt

         59-50%  - 2 pkt

         49-40%  - 3 pkt

         39-30%  - 4 pkt

         <30%     - 5 pkt

4) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów rzeczowych i kadrowych;

5) doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu.

2. Ostatecznej oceny ofert dokonuje Komisja konkursowa  po analizie złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności o pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), a następnie przedkłada  protokół Zarządowi Powiatu, który  podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i kwot dotacji.

3. Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty. Informacja o wynikach zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej powiatu.

  • autor: Starosta Radziejowski Henryk Gapiński

» Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na wsparcie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2014 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Powiecie Radziejowskim w 2014 roku .

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej muszą spełniać poniższe warunki:

- być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

- nie reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

- nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniami Komisji konkursowej będzie;

- ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym;

- sporządzenie wykazu wszystkich ofert wraz z oceną i jej uzasadnieniem;     

-  rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu, który zatwierdzi wysokość przyznanych dotacji.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 17 lutego 2014 r. drogą elektroniczną na adres; promocja@radziejow.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów. Zgłoszenia można składać także w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Radziejowie  przy ul. Kościuszki 17.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Komisja Konkursowa powołana zostanie uchwałą Zarządu Powiatu w Radziejowie.  

  • autor: Starosta Radziejowski Henryk Gapiński

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka