Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Organizacje pozarządowe / Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie /

BIP

Treść

» Wyniki przeprowadzonego naboru na członków Powiatowej Rady DPP

» Komunikat odnośnie naboru kandydatów do kolejnej kadencji Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

NABÓR KANDYDATÓW DO KOLEJNEJ KADENCJI POWIATOWEJ RADY DZIAŁNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

Dnia 15 października 2015 roku zakończył się nabór kandydatów do nowej Rady. Z uwagi na fakt, że karty zgłoszeniowe mogą zostać przesłane za pośrednictwem poczty – planowana na dzień 16.10.2015 r. publikacja imiennej listy kandydatów na stronie internetowej została przesunięta o kilka dni.

Po opublikowaniu listy zgłoszonych kandydatów, harmonogram wyborów zostanie zaktualizowany.

» Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie

Przewodniczący Zarządu Powiatu Radziejowskiego ogłasza nabór kandydatów  na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Radziejowie (PRDPP) spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych w terminie od  1 października 2015 r.  do 15 października  2015 r.

 Skład  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W skład PRDPP wejdzie  8 członków, w tym:

- dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Radziejowskiego;

- dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Radziejowie;

- czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Powiatu Radziejowskiego.

Przedstawicieli Rady Powiatu Radziejowskiego wskazuje Rada Powiatu, przedstawicieli Zarządu Powiatu wskazuje Zarząd Powiatu.

Zadania, organizacje i tryb  działania PRDPP  określa  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII / 184/ 2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 Do zadań PRDPP należeć będzie  w szczególności:

- opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji  pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 - wyrażenie opinii w sprawie dotyczącej zadań publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Tryb powołania PRDPP

 Każda organizacja ma prawo zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów na członków PRDPP. Członkiem PRDPP może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgłoszenia kandydatur

 Zgłoszenia dokonuje się na Karcie Zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia.  Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

- oświadczenie kandydata na członka PRDPP o wyrażaniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

- oświadczenie kandydata na członka PRDPP o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul Kościuszki 17, 88-200 Radziejów Karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w terminie od 1 października 2015 r. do 15 października 2015 r.

 Lista imienna kandydatów na członków PRDPP wraz z nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie www.radziejow.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe  dnia 16 października  2015 r.

Głosowanie

 W terminie 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów  organizacje mogą składać swoje głosy na wybór kandydatów do Rady Pożytku. Głosowanie odbywa się na Karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Karty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów do dnia 29 października  2015 r. Wyniki głosowania ustali powołana przez Starostę komisja na otwartym posiedzeniu, które odbędzie się 4 listopada 2015 r.

 Do PRDPP wchodzą 4 osoby,  które otrzymają największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów zadecyduje losowanie. Wyniki głosowania uwzględniając ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych, którzy weszli w skład PRDPP, Starosta ogłosi na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia głosowania tj.  do 11 listopada 2015 r.

Po zakończeniu wyżej wymienionych czynności Zarząd Powiatu w Radziejowie powoła Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie.

                                                                  Starosta Radziejowski

                                                                  Jarosław Kołtuniak                  

 

 

 

» Zmiana składu osobowego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie

Informujemy, że zmienił się skład osobowy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie w zakresie przedstawicieli desygnowanych przez Zarząd Powiatu w Radziejowie  i Radę Powiatu w Radziejowie. Poniżej prezentujemy aktualny skład Rady.

 

NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA

NAZWA ORGANIZACJI DESYGNUJĄCEJ

Grzegorz Piasecki

Przedstawiciel Rady Powiatu w Radziejowie

 

Sławomir Franciszek Staniszewski

Przedstawiciel Rady Powiatu w Radziejowie

 

Roman Jan Antczak

Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Radziejowie

 

Zygmunt Jan Świątkowski

Przedstawiciel Zarządu Powiatu w Radziejowie

 

Barbara Roskosz - Pietrzak

Przedstawiciel Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Wiejskich Sołectwa Lubsin

Tomasz Dominiak

Przedstawiciel Klubu Sportowego ZRYW

Halina Paczkowska

Przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Kujaw w Radziejowie

Jacek Malinowski

Przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji „Razem”

 

 

» Powołano przedstawicieli samorządu powiatowego do PRDPP

» Uwaga!

Utworzona została skrzynka e-mailowa Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Poniżej adres:

prdpp@radziejow.pl

» Wybór władz powiatowych PRDPP w Radziejowie

W dniu 23 września 2013 r.  w Starostwie Powiatowym w Radziejowie  odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, na którym wybrano władze Rady. Kadencja 8 osobowej rady trwa 2 lata.


W skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą:

Tomasz Dominiak – przewodniczący

Barbara Roskosz-Pietrzak – wiceprzewodnicząca

Remigiusz Koźmiński– sekretarz

Edward Kubisiak – członek

Jan Nocoń – członek

Grzegorz Piasecki – członek

Halina Paczkowska – członek

Jacek Malinowski– członek

Głównym  celem powołania rady jest  działalność opiniotwórcza, konsultacyjna oraz integracyjna  środowiska organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń w zakresie  działalności pożytku publicznego i wolontariatu.

» Uchwała Zarządu Powiatu

» Program Współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi

» Wyniki głosowania na kandydatów na członków PRDPP

» Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Radziejowskiego ogłasza nabór kandydatów  na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Radziejowie (PRDPP) spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych w terminie od  30 kwietnia 2013 r.  do 15 maja 2013 r.

 

 Skład  Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W skład PRDPP wejdzie  8 członków, w tym:

- dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Radziejowskiego;

- dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Radziejowie;

- czterech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie Powiatu Radziejowskiego.

Przedstawicieli Rady Powiatu Radziejowskiego wskazuje Rada Powiatu, przedstawicieli Zarządu Powiatu wskazuje Zarząd Powiatu.

 

Zadania, organizacje i tryb  działania PRDPP  określa  Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII / 184/ 2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

 Do zadań PRDPP należeć będzie  w szczególności:

- opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;

- opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań       publicznych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji         pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 - wyrażenie opinii w sprawie dotyczącej zadań publicznych, w tym zlecenia tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Tryb powołania PRDPP

Każda organizacja ma prawo zgłoszenia maksymalnie dwóch kandydatów na członków PRDPP. Członkiem PRDPP może zostać osoba, która korzysta z pełni praw publicznych i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Zgłoszenia kandydatur

 Zgłoszenia dokonuje się na Karcie Zgłoszeniowej będącej załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia.  Do karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

- oświadczenie  kandydata na członka PRDPP o wyrażaniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

- oświadczenie kandydata na członka PRDPP o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Zgłoszenia kandydatów dokonują organizacje poprzez przesłanie na adres Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul Kościuszki 17, 88-200 Radziejów karty zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w terminie od 30 kwietnia 2013 r. do 15 maja 2013 r.

 Lista imienna kandydatów na członków PRDPP wraz z nazwą organizacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie www.radziejow.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe  dnia 16 maja 2013 r.

 

Głosowanie

 W terminie 14 dni od daty opublikowania listy kandydatów  organizacje mogą składać swoje głosy na wybór kandydatów do PRDPP. Głosowanie odbywa się na Karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. Karty należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów do dnia 31 maja 2013 r. Wyniki głosowania ustali powołana przez Starostę komisja na otwartym posiedzeniu, które odbędzie się 7 czerwca 2013 r. o godz. 900.

 Do PRDPP wchodzą 4 osoby,  które otrzymają największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów zadecyduje losowanie. Wyniki głosowania uwzględniając ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych, którzy weszli w skład PRDPP, Starosta ogłosi na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Radziejowie w ciągu 14 dni od dnia zakończenia głosowania tj.  do  14 czerwca 2013 r.

 

Po zakończeniu wyżej wymienionych czynności Zarząd Powiatu w  Radziejowie powoła Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie.

 

Starosta Radziejowski

Henryk Gapiński

» Lista imienna kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie

W celu realizacji postanowień uchwały Nr XXXII /184 /2013 Rady Powiatu z dnia 25 kwietnia 2013., Przewodniczący Zarządu Powiatu Radziejowskiego ogłasza listę kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych -  na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie.

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko kandydata

Nazwa organizacji zgłaszającej kandydata

 

1.

Halina Paczkowska

Towarzystwo Miłośników Kujaw w Radziejowie

2.

Jacek Malinowski

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji „RAZEM”

3.

Barbara Roskosz-Pietrzak

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Wiejskich Sołectwa Lubsin

4.

Tomasz Dominiak

Klub Sportowy ZRYW

 

5.

Maria Osuch

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE

6.

Dawid Nowakowski

Radziejowski Klub Pływacki „WODNIK”

 

 

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka