Powiat Radziejowski

Data

11.03.2021

Imieniny

Benedykta, Edwina, Konstantego

Wyszukiwarka

Opcje wyszukiwania     

Odnośniki

Banery

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zobacz mapę powiatu
Związek Powiatów Polskich
Aplikacja Poznajcie Kujawy
Wspieraj lokalnie - program do rozliczeń PIT
Lokalna Grupa Działania
ŚDS
ZAZ

Nawigacja

Projekty / POKL 2007 – 2013 / Działanie 9.2 / Lider powiat toruński /

BIP

Treść

"Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”

Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Celem projektu jest przyczynianie się do tworzenia warunków równych szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczniów szkół oferujących kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim do przyszłego zatrudnienia.
W ramach projektu technika i szkoły zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego wdrożą w roku szkolnym 2008/2009 programy rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez:

 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii ICT - kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL);
 • wyposażenie szkół z regionu w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia.

 

W darmowych kursach komputerowych uczestniczyć będzie 870 uczniów z niemalże całego województwa, wybranych w procesie rekrutacyjnym.
Kurs obejmuje 1 moduł teoretyczny i sześć modułów praktycznych (łącznie ok. 140 godz.). Każdy z nich skończy się egzaminem, po zdaniu których otrzymuje się „komputerowe prawo jazdy”. Uczniowie mają opłacony udział w kursie i koszty jednokrotnego podejścia do egzaminów, dostaną też niezbędne do nauki materiały dydaktyczne.
Unia Europejska kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji informatycznych, czyli zdolności poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji za pomocą Internetu i komputera. W tym kontekście dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszym regionie wpisują się w wymagania rynku pracy i mają szansę przyczynić się do podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego. Jest to szczególnie ważne, gdyz jak wskazują statystyki, połowa absolwentów tych szkół od wielu lat zasilą rzesze młodych bezrobotnych.

Ponadto, aby poprawić bazę dydaktyczną objętych projektem szkół i stworzyć uczniom możliwość dostępu do najnowszych podręczników, do bibliotek szkolnych trafią podręczniki i książki do nauki zawodu za łączną kwotę 400.000 zł – ok. 13,5 tys. woluminów i 3 tysiące pozycji.

Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie obejmującym wszystkie 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miasta prezydenckie (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz gminę Unisław. Za koordynację projektu, wdrażanego od czerwca 2008 do października 2009, odpowiada Powiat Toruński.
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł - w tym 1.760.000 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zaś 240.000 zł stanowią środki własne koordynatora i partnerskich jst. 

 • Zakończyliśmy projekt - podsumowaliśmy rezultaty [więcej]

 • -
 • -

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”


       Projekt jest realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
       Celem projektu jest przyczynianie się do tworzenia warunków równych szans edukacyjnych i podniesienia zdolności uczniów szkół oferujących kształcenie zawodowe w województwie kujawsko-pomorskim do przyszłego zatrudnienia. W ramach projektu technika i szkoły zawodowe z województwa kujawsko-pomorskiego wdrożą w roku szkolnym 2008/2009 programy rozwojowe dostosowujące kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy poprzez:
• dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii ICT - kursy pozwalające na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL);
• wyposażenie szkół z regionu w nowoczesne materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką jakość kształcenia.
       W darmowych kursach komputerowych uczestniczyć będzie 870 uczniów z niemalże całego województwa, wybranych w procesie rekrutacyjnym. Kurs obejmuje 1 moduł teoretyczny i sześć modułów praktycznych (łącznie ok. 140 godz.). Każdy z nich skończy się egzaminem, po zdaniu których otrzymuje się „komputerowe prawo jazdy”. Uczniowie mają opłacony udział w kursie i koszty jednokrotnego podejścia do egzaminów, dostaną też niezbędne do nauki materiały dydaktyczne. Unia Europejska kładzie duży nacisk na rozwijanie kompetencji informatycznych, czyli zdolności poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji za pomocą Internetu i komputera. W tym kontekście dodatkowe zajęcia pozalekcyjne organizowane w naszym regionie wpisują się w wymagania rynku pracy i mają szansę przyczynić się do podniesienia atrakcyjności oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego. Jest to szczególnie ważne, gdyż jak wskazują statystyki, połowa absolwentów tych szkół od wielu lat zasilą rzesze młodych bezrobotnych.
       Ponadto, aby poprawić bazę dydaktyczną objętych projektem szkół i stworzyć uczniom możliwość dostępu do najnowszych podręczników, do bibliotek szkolnych trafią podręczniki i książki do nauki zawodu za łączną kwotę 400.000 zł – ok. 13,5 tys. woluminów i 3 tysiące pozycji.
       Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie obejmującym wszystkie 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego, 3 miasta prezydenckie (Toruń, Grudziądz, Włocławek) oraz gminę Unisław. Za koordynację projektu, wdrażanego od czerwca 2008 do października 2009, odpowiada Powiat Toruński. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 2 mln zł – w tym 1.760.000 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, zaś 240.000 zł stanowią środki własne koordynatora i partnerskich jst.


Więcej informacji o Europejskim Funduszu Społecznym znajdziesz na stronie www.efs.gov.pl
Więcej o idei ECDL znajdziesz na stronie Polskiego Biura ECDL: www.ecdl.com.pl


       Powiat Radziejowski podpisał umowę o dofinansowaniu Projektu w dniu 4 sierpnia 2008 roku z Powiatem Toruńskim w ramach którego otrzymaliśmy 49 908 zł . Obsługę zapewnia Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie.

 

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

UCHWAŁA NR XX/134/2008
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się co, następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wsparcie w ramach projektu o którym mowa w §1 finansowane jest w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego” i finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu powiatu radziejowskiego.

§ 3. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w roku szkolnym 2008/2009, dla których powiat radziejowski jest organem prowadzącym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Szkół oraz Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                   Przewodniczący Rady Powiatu
                                                            Wiesław Bogdański

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r Nr 173, poz. 1218, Z 2008 r Nr 180, poz. 1111.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 • -
 • -
 • -

UZASADNIENIE


       Zgodnie z § 7 ust. 1 lit a umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 9.2 zawartej w dniu 27 lutego 2008 roku jednym z podstawowych obowiązków Powiatu radziejowskiego jest przyjęcie uchwałą Rady Powiatu regulaminu określającego zasady udziału Beneficjentów ostatecznych
w projekcie.
       Regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009”, realizowanego w szkołach zawodowych i technikach prowadzonych przez Powiat radziejowski został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ramowym regulaminie zatwierdzonym przez Koordynatora Projektu.

       W Regulaminie zostały zawarte warunki i tryb organizacji wsparcia dla uczniów szkół zawodowych i techników umożliwiającym uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Regulamin
przyznawania pomocy w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Powiat Radziejowski.

Regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach Projektu realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Radziejowski jest organem prowadzącym „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) Projekt – Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Powiat Radziejowski;
2) Szkoły zawodowe – technika oraz szkoły zawodowe szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Radziejowski;
3) Koordynator Projektu – powiat toruński;
4) Beneficjent Ostateczny ( BO ) – uczniowie szkół zawodowych, dla których Powiat Radziejowski jest organem prowadzącym.

II. Formy wsparcia.

§ 2. Pomoc jest udzielona w dwojaki sposób i na następujących warunkach:
1) Poprzez zakup podręczników do szkół zawodowych realizowany przez koordynatora na rzecz podmiotu realizującego, na podstawie zgłoszonego przez powiat zapotrzebowania;
2) Poprzez umożliwienie Beneficjentom Ostatecznym uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ( ECDL ), tj:.
a) Nieodpłatny udział w kursie przygotowawczym do uzyskania ECDL;
b) Pokrycie kosztów zakupu niezbędnych pomocy naukowych;
c) Pokrycie kosztów jednokrotnego przystąpienia do wszystkich wymaganych egzaminów;
3) Oprócz listy podstawowej Beneficjentów Ostatecznych sporządza się także listę rezerwową.


III. Warunki ubiegania się o wsparcie.

§3. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 2 pkt. 2 udzielane jest BO, spełniającym następujące kryteria:
1) Uczęszczają do szkół zawodowych dla młodzieży, dla których Powiat Radziejowski jest organem prowadzącym;
2) Charakteryzują się nienaganną postawą wobec obowiązku szkolnego (brak negatywnych uwag wychowawczo – pedagogicznych);
3) Otrzymali pozytywną opinię wychowawcy;
4) Otrzymali zgodę rodziców na udział w Projekcie.
5) Uzyskali na koniec roku szkolnego 2007/2008 średnią ocen co najmniej 3,0.
2. Z pomocy w pierwszej kolejności mogą skorzystać uczniowie klas przedostatnich.


IV. Warunki przyznawania wsparcia.

§ 4.1. Warunkiem ubiegania się o udzielenie wsparcia jest:
1) Złożenie przez ucznia wniosku o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie – wniosek stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.
2) Dołączenie pozytywnej opinii wychowawcy klasy – opinia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
3) Dołączenie oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody przez nich na udział ucznia w Projekcie oraz ich zobowiązanie - w przypadku zaprzestania aktywności dziecka zmierzającego do uzyskania ECDL – do zwrotu poniesionych przez Powiat Radziejowski wydatków na wskazane konto – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.
4) Dołączenie do wniosku Deklaracji uczestnictwa w Projekcie - wzór Deklaracji stanowi załącznik Nr 4 do Regulaminu.
2. Udzielenie wsparcia zaprzestaje się gdy Beneficjent Ostateczny:
1) przerwał naukę w szkole;
2) został skreślony z listy uczniów;
3) zrezygnował ze wsparcia;
4) został ukarany naganą dyrektora szkoły.
3. W przypadku utraty przez BO prawa do wsparcia, miejsce jego zostanie przyznane na okres krótszy odpowiednio innemu uczniowi, umieszczonemu na liście rezerwowej, który staje się BO. Uczniowie z listy rezerwowej w przypadku przystąpienia do egzaminu muszą pokryć jego koszty.
4. Lista uczniów zakwalifikowana do uzyskania wsparcia w ramach projektu zostanie przedstawiona Staroście Radziejowskiemu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


V. Realizacja Projektu.

§ 5. 1. Koordynatorem Projektu na szczeblu Powiatu jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek.
2. Projekt realizowany jest w okresie październik 2008 – czerwiec 2009.


VI. Obsługa Projektu.

§ 6. Obsługę zadań związanych z realizacją Projektu prowadzi Powiatowy Zespół Obsługi Szkół
i Placówek.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Załącznik nr 1

» Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Regulaminu


OŚWIADCZENIE


       Wyrażam zgodę na udział córki/syna w Projekcie w ramach Projektu „ Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” realizowanego w szkołach prowadzonych przez Powiat Radziejowski oraz zobowiązuję się w przypadku zaprzestania aktywności córki/syna zmierzającej do uzyskania ECDL do zwrotu poniesionych przez Powiat radziejowski wydatków na wskazane konto.

       miejscowość, data                                 podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu


DEKLARACJA

       Ja, niżej podpisany/a deklaruję udział w Projekcie „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” realizowanego w szkołach prowadzonych przez Powiat Radziejowski.
Po zapoznaniu się z zasadami uczestnictwa w Projekcie zapisanymi w Regulaminie przyznawania pomocy w ramach Projektu realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach prowadzonych przez Powiat Radziejowski.
oświadczam, że:
1) W pełni akceptuję zapisy Regulaminu;
2) Z udzielonego mi wsparcia na rok szkolny 2008/2009 zobowiązuję się korzystać sumiennie i w sposób pozwalający na najlepsze zrealizowanie celów Projektu;
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu monitoringu i elewacji projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z póź. zm ).

                miejscowość, data                                                       czytelny podpis

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
 

» Załącznik nr 5

Gminy powiatu

Gmina Bytoń
Gmina Dobre
Gmina Osięciny
Gmina Radziejów
Gmina Topólka
Gmina Piotrków Kujawski
Miasto Radziejów
Województwo Kujawsko-Pomorskie

Stopka